fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Всяко посещение на уеб сайта www.infinityview.bg означава, че Вие сте: 1) се запознали внимателно с настоящите Общи условия за използването му; 2) сте се съгласили да спазвате тези Общи условия безусловно.

Информацията, съдържаща се на уеб сайта www.infinityview.bgне представлява правно обвързваща оферта, а има за цел да запознае ползвателите на сайта с цялостната дейност на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, да представи постиженията на компанията и нейния екип, както и да предостави информация за своите реализирани, настоящи и бъдещи проекти.

I. ДЕФИНИЦИИ. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

  • Оператор“ е собственикът на интернет страницата  www.infinityview.bg, а именно „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;

  • Ползвател“ е всяко физическо лице, което посещава уебсайта и осъществява достъп до неговото съдържание;

  • Уеб сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали и ресурси, които се намират на адрес www.infinityview.bg.

  • Връзка (препратка)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект;

  • IP адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Ползвателя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

  • Форсмажорно/ случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на настоящите Общи условия обстоятелство, което има извънреден характер и прави предоставянето на достъпа до съдържанието на уебсайта обективно невъзможно;

  • Злонамерени действия на трети лица“ – действия от страна на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число включително, но не само, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол и др.

1.2. Настоящите Общи условия имат за цел регулиране на отношенията между „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, в качеството му на собственик на уеб сайта  www.infinityview.bg, и посетителите на уеб сайта, във връзка с използването от страна на последните на цялостната информация, съдържаща се в него.

1.3. Посредством достъпа до (зареждането) на уеб сайта на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Вие, в качеството си на Ползвател, давате своето съгласие да бъдете обвързан/а от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате изрично да ги спазвате. В случай че не сте съгласен/а с Общите условия в техния пълен обем, моля не посещавайте/ използвайте този уеб сайт. От момента на Вашето посещение в уеб страницата www.infinityview.bg се счита, че Вие приемате и се съгласявате да спазвате предоставените Общи условия.

1.4. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие единствено в отношенията между Вас като Ползвател на уебсайта www.infinityview.bg и „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Вие имате право да използвате съдържанието на уебсайта единствено и само за лични нетърговски цели, освен ако изрично не е уговорено друго с „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПЕРАТОРА НА УЕБ САЙТА

2.1. Наименованието на оператора на уеб сайта е „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 200081869.

2.2. Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): Република България, гр. София, район „Витоша“, п.к. 1000, ул. Майстор Алекси Рилец, 38

2.3. Данни за кореспонденция:

2.3.1. Адрес: гр. София, район „Витоша“, п.к. 1000, ул. Майстор Алекси Рилец, 38;

2.3.2. Телефон: 02/ 963 50 96;

2.3.3. Електронна поща: office@interbuild.bg.

2.4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България.

2.5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG200081869.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. Настоящият уеб сайт е собственост на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

3.2. Съдържанието на уеб сайта и технологиите, използвани в него, са със запазени авторски права и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. В този смисъл, всички текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в уеб сайта, са изключителна собственост на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, в случай че не е посочено друго.

3.3. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции от уеб сайта от страна на Ползвателя е позволено единствено при условие, че: същият копира, прехвърля и/или използва съдържанието на уеб страницата само за лични нетърговски цели; бележките и знаците на авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.

3.4. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на съдържанието на уеб сайта  www.infinityview.bg за каквито и да било публични или търговски цели, без изричното предварително писмено разрешение на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, и само до частта от съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието на уеб сайта ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на  www.infinityview.bg, като Операторът има право да потърси отговорността на Ползвателя за това.

3.5. Простото изпращане до Ползвателя или рефериране към съдържанието на уеб сайта или части от него от страна на Оператора няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Ползвателя да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди.

3.6. Забранява се всякаква употреба на съдържанието на уеб сайта за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Оператора „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Публикуваната информация в уеб сайта  www.infinityview.bg има единствено осведомителна цел и същата е обект на периодична актуализация и промяна. „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД си запазва правото да промени, премести или заличи уеб-страницата си по всяко време без предизвестие и, по-специално, да промени текущото й съдържание, посредством допълване или цялостна преработка.

4.2. „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД полага всички разумни усилия да поддържа на уеб страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия и пропуски.

4.3. Операторът си запазва правото да:

4.3.1. прекъсва достъпа до определен материал, в това число, включително, но не само, текстови и снимков материал, публикуван на уеб сайта, без за това да се изисква съгласие от страна на Ползвателя, за неограничен времеви период, като това прекъсване може да бъде планирано или с инцидентен характер;

4.3.2. променя, без предварително уведомление, съдържанието или структурата на уеб сайтa  www.infinityview.bg.

4.4. Уеб сайтът съдържа връзки (препратки) към бизнес профили на компанията и част от нейния екип в различни социални мрежи и канали, в т.ч. www.facebook.comwww.vimeo.com и www.youtube.com, като настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на тези профили.

4.5. В съответствие с приложимите Условия за ползване (Terms of service) на Google Mapsна интернет страницата на „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е интегрирана динамична Google карта, указваща актуалното местоположение на реализираните, настоящи и бъдещи обекти на компанията. Условията за ползване на Google maps са налични на следния уеб адрес: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

V. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

5.1. „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не събира и не оперира с лични данни на Ползвателите на уеб сайта  www.infinityview.bg. Операторът разполага с правото да събира и използва друга информация по отношение на Ползвателите на уеб сайта, напр. IP адрес, от който се осъществява достъпът, и др. под. По отношение на упоменатата информация, Операторът полага дължимата грижа за опазването на последната от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.

5.2. „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Ползвател, който посещава уеб страницата на компанията. „Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който бива съхраняван на компютъра на Ползвателя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Оператора. Всеки сайт може да изпрати „бисквитка“ на браузъра, ако настройките на последния го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил „бисквитки“, да има достъп до съхранената информация. Уеб сайтът  www.infinityview.bg използва „бисквитки“ за съхраняване на предпочитанията на отделните ползватели на сайта и обобщен анализ на посещаемостта и „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас. За повече информация, моля да се запознаете с нашата Политика за бисквитките.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. „ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия и/ или нерегламентирано използване на съдържанието на уеб сайта  www.infinityview.bg.

6.2. С посещението и разглеждането на уеб сайта, Ползвателят изрично се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички последващи промени в тях.

6.3. Спорове между страните по настоящите Общи условия ще се разрешават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да се обърне за съдействие към компетентния съд.

6.4. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото законодателство в Република България.